Δικηγορικό Γραφείο
Σπυρίδων Ν. Χριστοφοράκος

Υπηρεσίες

Εργατικό ατύχημα Τροχαίο ατύχημα
To Δικηγορικό Γραφείο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες στους κυριότερους τομείς δικαίου όπως:

α) Κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης ακινήτων (πώλησης, δωρεάς, γονικής παροχής). Για την ασφάλεια των συναλλαγών απαιτείται σωστή έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο, και γνώση των ειδικότερων νόμων που διέπουν τη μεταβίβαση ακινήτων σε ειδικές περιπτώσεις,
β) Υποθέσεις Κτηματολογίου, διόρθωση εσφαλμένων καταχωρίσεων,
γ) Διεκδίκηση ακινήτων, προστασία ακίνητης και κινητής περιουσίας, διαφορές από καταπάτηση ακινήτων, διανομή ακινήτων,
δ) Διαζύγια, Διατροφές, Επικοινωνία τέκνων, Υιοθεσίες,
ε) Διαφορές Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας, δικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με τη χρήση χώρων στάθμευσης, κοινόχρηστων χώρων, διεκδίκηση κοινόχρηστων δαπανών, εφαρμογή κανονισμού, Συμβάσεις εργολαβίας με αντιπαροχή, σύσταση οριζόντιας και καθέτου ιδιοκτησίας, σύνταξη κανονισμού διοίκησης, δικαστική επίλυση διαφορών από εργολαβική σύμβαση,
στ) Υποθέσεις Μισθώσεων, σύνταξη μισθωτηρίων συμφωνητικών, δικαστική επίλυση διαφορών μισθώσεων, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing),
ζ) Απαλλοτριώσεις, δικαστική διεκδίκηση αποζημιώσεων από απαλλοτρίωση, αναγνώριση δικαιούχων, διαφορές από επέκταση σχεδίων πόλεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Σύσταση εταιριών, συγχωνεύσεις – μετασχηματισμοί και λύση εταιριών, αθέμιτος ανταγωνισμός, , πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανική ιδιοκτησία, franchising, εμπορική αντιπροσωπεία, εμπορική διανομή, τραπεζικό δίκαιο (συμβάσεις πιστώσεων, δάνεια, τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικες, γραμμάτια εις διαταγήν).

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Δικαστικές διαφορές εργατικού και υπαλληλικού δικαίου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, διαφορές από εφαρμογή νομοθεσίας προστατευόμενων ατόμων, αποζημιώσεις από εργατικά ατυχήματα.

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ αστικού και εμπορικού δικαίου.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα, ιατρική αμέλεια, αδικοπραξίες, προστασία καταναλωτή, διεκδίκηση εμπορικών και αστικών απαιτήσεων, αναγκαστική εκτέλεση (κατάσχεση, πλειστηριασμός), ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Σύνταξη αποδοχής κληρονομιάς, αγωγή κλήρου, νόμιμης μοίρας προσβολή διαθήκης.

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: Αποζημίωση από Δημόσιο, φορολογικές διαφορές, διαφορές με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, ακυρωτικές διαφορές, διαφορές από πρόσληψη-μετάθεση-προαγωγή στο Δημόσιο, διαφορές από επιβολή διοικητικών προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, πολεοδομικές διαφορές, διοικητικές διαφορές από απαλλοτρίωση-ρυμοτομία-επέκταση σχεδίων πόλης.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ: Ιδρυση σωματείων, διαφορές μεταξύ σωματείων και μελών.